Rada Programowa

Rada Programowa wyznacza główne kierunki edukacyjne, ustala metody dydaktyczne i nadzoruje ich realizację. Każdy z członków Rady jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie jednego z czterech kierunków edukacyjnych szkoły i nadzoruje jego wdrożenie. Członkowie Rady współpracują bezpośrednio z Dyrektor i koordynatorami programów edukacyjnych w placówce, przeprowadzają szkolenia i dokonują okresowych hospitacji.

PROJEKTY BADAWCZE

Dr Anna Basińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest kierownikiem studiów podyplomowych na Wydziale Anglistyki i członkiem Pracowni Innowacji Edukacyjnych i Technologii Językowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jest ekspertem w zakresie edukacji wczesnoszkolnej przy pomocy metody projektów badawczych, metody Storyline oraz metody modelowania dialogów Questioning the Author. Współpracuje naukowo z California State University w Fullerton w USA. Dr. Basińska jest prelegentką i bierze czynny udział w Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych Konferencjach Naukowych. Napisała wiele publikacji naukowych i metodycznych z zakresu pedagogiki. Brała udział w wielu projektach edukacyjnych. Współtworzyła program wspomagający edukację przyrodniczą „E-nauczyciel przyrody”, programy wychowania przedszkolnego oraz materiały do programu „Szkoła Ćwiczeń” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dr. Basińska uważa, że edukacja jest doświadczeniem społecznym, które pozwala młodemu człowiekowi sprawnie i skutecznie działać w otaczającym i szybko zmieniającym się świecie w wyniku czego człowiek uczy się więc nie z zapamiętywania podręczników, ale głównie za sprawą relacji z otoczeniem, aktywnie budując swoją wiedzę i umiejętności. W opinii dr. Basińskiej do głównych zadań edukacji należy wyzwolenie w młodym człowieku dążenia do samorealizacji, wyrażanego w postaci ciekawości, niezależności, pragnienia poznania i poczucia sprawstwa.

INTELIGENCJE WIELORAKIE

Monika Zatorska – dyrektor pierwszej w Polsce szkoły podstawowej opartej całkowicie o metodologię Inteligencji Wielorakich autorstwa prof. Howarda Gardnera z Harvard University. Autorka i recenzentka licznych projektów edukacyjnych, szkoleń dla nauczycieli i rodziców, programów nauczania i podręczników dla edukacji wczesnoszkolnej, a w tym min. książki "Każde dziecko jest zdolne" oraz Programu "Wielointeligentne odkrywanie świata" uhonorowanego II nagrodą w ogólnopolskim konkursie ORE. Założycielka i prezes Gardnerowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Polsce. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego. Działa na rzecz zmian w edukacji dzieci w Polsce. Stworzyła wraz z dr Aldoną Kopik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach autorską koncepcję pod nazwą "Wielointeligentna edukacja dla dziecka". Współpracuje z instytucjami i autorytetami w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, które w swojej pracy chcą wykorzystywać gardnerowską teorię inteligencji wielorakich.

Monika Zatorska w pracy kieruje się mottem "Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób". Dąży do tego, aby każde dziecko miało szansę na odniesienie sukcesu na miarę swoich talentów i możliwości.