Plan dnia i roku

Szkoła jest czynna w godzinach 7–18. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.30 i trwają do ok. 13-14. Nie ma standardowych 45-minutowych lekcji. O przerwach decyduje nauczyciel, dostosowując ich częstotliwość i czas trwania do potrzeb uczniów. Dzienny plan zajęć obejmujący kluby, a w tym homework club (odrabianie lekcji) kończy się ok. godz. 15-16.

Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem w chwili osobistego przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawują ją do czasu odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego.

Przed zajęciami w godzinach 7 – 8.30 oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych do godziny 18.00 uczniowie klas 0-3 mogą korzystać z zajęć w playroom. Playroom działa w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego. Organizacja zajęć w playroom umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w rozwijaniu talentów.

Szkoła pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN dla województwa mazowieckiego. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.